Centro Estudios Luis Vives
 
Prova Grau Mitjà de Valencià - Nivell C1    
 

Prova Grau Mitjà - Nivell C1

DECRIPTOR GLOBAL DE NIVELL

El certificat de nivell C1 acredita un domini de l’ús de la llengua en la varietat estàndard, tant oral com escrit, d’usuari experimentat, que permet comunicar-se satisfactòriament mitjançant la varietat estàndard en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge formal o mitjanament formal.

La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos clars, ben estructurats, extensos i detallats, sobre temes complexos; reconéixer característiques pròpies de registres diferents; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat, utilitzar la llengua de manera flexible, i adaptar la producció de textos a algunes variables contextuals; demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives i mecanismes de cohesió; produir textos clars i ben estructurats sobre temes complexos i adequats a diversos gèneres, i fer una mediació en qualsevol situació comunicativa.

Estructura de la prova de grau mitjà

ÁREA

VALOR

DURADA

Àrea de Comprensió Escrita

10 %

1 hora i 30 minuts

Àrea d’ Estructures Lingüístiques

20 %

Àrea d’ Expressió i Interacció Orals

35 %

  ±25 minuts

Àrea d’ Expressió Escrita

35 %

2 hores

La durada de l'àrea d'expressió i interacció orals inclou el temps de preparació.

 
© C.E. Luis Vives - Valencia
Conocernos | Contactar | Condiciones Generales y Política de Privacidad
Mapa SituaciónSolicitud Información Inicio Centro de Estudios Luis Vives