Centro Estudios Luis Vives
 
Prova Grau Superior de Valencià    
 

Prova Grau Superior

Objectiu general

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre sense esforç pràcticament tot el que llig o escolta. Ha de poder resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Així mateix, ha de ser capaç d’expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Estructura de la prova de grau superior

Àrea i subàrea

Tipus de prova

Valor (%)

1. Àrea
de compresió

1a.
Comprensió oral

No hi ha prova específica.

10%

1b.
Comprensió lectora

Llegir un text i respondre diverses qüestions de dos o més opcions (mínim 10 preguntes): textuals, de contingut, de derivació, de síntesi o de sinonímia.

2. Àrea
d’estructures lingüístiques

Contestar un qüestionari de 80 ítems tipus test, amb tres alternatives, de les quals només una és correcta.
a) Lèxic i semàntica (20 qüestions).
b) Morfologia i sintaxi (40 qüestions).
c) Normativa ortogràfica (20 qüestions).

30%

3. Àrea
d’expressió escrita

 

Redactar un text formal, argumentatiu o expositiu, d’un mínim de 300 paraules.
Fer un dictat d'unes 125 paraules, aproximadament

30%

4. Àrea
d’expressió i interacció oral

Llegir en veu alta un text. Realitzar una exposició oral sobre la lectura i interactuar amb una altra persona.

30%

 
© C.E. Luis Vives - Valencia
Conocernos | Contactar | Condiciones Generales y Política de Privacidad
Mapa SituaciónSolicitud Información Inicio Centro de Estudios Luis Vives