Centro Estudios Luis Vives
 
Prova Grau Mitjà de Valencià    
 

Prova Grau Mitjà

Objectiu general

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions. Ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i ha de demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

Estructura de la prova de grau mitjà

Àrea i subàrea

Tipus de prova

Valor (%)

1. Àrea
de compresió

1a.
Comprensió oral

No hi ha prova específica.

10%

1b.
Comprensió lectora

Llegir un text i respondre diverses qüestions de dos o més opcions (mínim 10 preguntes): textuals, de contingut, de derivació, de síntesi o de sinonímia.

2. Àrea
d’estructures lingüístiques

Contestar un qüestionari de 60 ítems tipus test, amb tres alternatives, de les quals només una és correcta.
a) Lèxic i semàntica (15 qüestions).
b) Morfologia i sintaxi (30 qüestions).
c) Normativa ortogràfica (15 qüestions)

30%

3. Àrea
d’expressió escrita

Redactar un text formal d’un mínim de 200 paraules.
Fer un dictat de 100 paraules, aproximadament.

30%

4. Àrea
d’expressió i interacció oral

Llegir en veu alta un text. Realitzar una exposició oral sobre un tema determinat i interactuar amb una altra persona.

30%

 
© C.E. Luis Vives - Valencia
Conocernos | Contactar | Condiciones Generales y Política de Privacidad
Mapa SituaciónSolicitud Información Inicio Centro de Estudios Luis Vives