Centro Estudios Luis Vives
 
Prova Grau Elemental de Valencià    
 

Prova Grau Elemental

Objectiu general

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre les idees principals i les secundàries d’una informació clara sobre temes diversos. Ha de poder fer front a la major part de dificultats lingüístiques que es poden produir en situacions de comunicació real. Ha de poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interés personal, i ha de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions breus de les opinions i dels projectes.

Estructura de la prova de grau elemental

Àrea i subàrea

Tipus de prova

Valor (%)

1. Àrea
de compresió

1a.
Comprensió oral

No hi ha prova específica.

10%

1b.
Comprensió lectora

Llegir dos textos (diàleg, exposició, descripció o narració), i respondre diverses qüestions, del tipus V/F o d’elecció múltiple, sobre el
contingut o sobre els aspectes textuals.

2. Àrea
d’estructures lingüístiques

Contestar un qüestionari de 40 ítems tipus test, amb tres alternatives, de les quals només una és correcta.
a) Lèxic i semàntica (12 qüestions).
b) Morfologia i sintaxi (14 qüestions).
c) Normativa ortogràfica (14 qüestions).

30%

3. Àrea
d’expressió escrita

 

Redactar una carta personal, un text descriptiu, un text expositiu o un de narratiu d’un mínim de 100 paraules.

30%

4. Àrea
d’expressió i interacció oral

Llegir en veu alta un text i interactuar amb una altra persona.

30%

 
© C.E. Luis Vives - Valencia
Conocernos | Contactar | Condiciones Generales y Política de Privacidad
Mapa SituaciónSolicitud Información Inicio Centro de Estudios Luis Vives